(آگهی تجديد مناقصه عمومی)

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی و معاملاتی خود ومصوبه شماره 515 مورخ 02/10/1399 شورای اسلامی شهر سرایان نسبت به واگذاري امورات مربوط به طرح جمع آوري پسماند را بر اساس شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه  واگذار نماید. لذا متقاضیان می بایست با مطالعه شرایط عمومی پیمان و شرایط ذیل پیشنهادات خود را در پاکت سر بسته در وقت مقرر به دبیر خانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند .
شرایط مناقصه :


چاپ   ایمیل