آگهی مزایده عمومی اجاره کافی شاپ وماشین های برقی

شهرداری سرایان  در نظر داردبه استنادماده 13آیین نامه معاملات شهرداری ومصوبه  شماره 646مورخ 1399/12/09شوراي اسلامی شهر سرایان ،اجاره یک مورد کافی شاپ واقع در بلوار شهدا و  ونیز ماشینهای برقی پارک پامچال  را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به صورت رهن و اجاره  واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز تا پايان وقت اداری  1400/01/30 به واحد درآمد شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس – شهرداري سرایان مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس مذکور  اقدام نمایند.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است .

 

برای مشاهده اسناد مزایده اینجا راکلیک نمایید.


چاپ   ایمیل