فراخوان عمومی کاشت گل محمدی

شهرداری سرایان  در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  646  مورخ 1399/12/09شورای محنرم اسلامی ، 2هکتار زمین  جهت کاشت گل محمدی را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز  تا پايان وقت اداری  1400/01/30به واحد درآمد  شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس شهرداري سرایان  مراجعه و اسناد فراخوان  را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک در پاکت لاک و مهر شده به آدرس مذکور  اقدام نمایند.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است .

 

برای مشاهده اسناد مزایده اینجا راکلیک نمایید.


چاپ   ایمیل