آگهی تجدید مزایده عمومی (کافی شاپ وماشینهای برقی)

شهرداری سرایان  در نظر داردبه استنادماده 13آیین نامه معاملات شهرداری ومصوبه  شماره 646مورخ 09/12/1399شوراي اسلامی شهر سرایان ،اجاره یک مورد کافی شاپ واقع در بلوار شهدا و  ونیز ماشینهای برقی پارک پامچال  را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به صورت رهن و اجاره  واگذار نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز کاری تا پايان وقت اداری  30/02/1400 به واحد درآمد شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس – شهرداري سرایان و یا به سايت شهرداري سرایان به آدرس  www.sarayan.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس مذکور  اقدام نمایند.

 

مشاهده اسناد


چاپ   ایمیل