آگهی مزایده عمومی و تجديد مزايده دو قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در انتهاي خيابان نيلوفر (بلوار آيت الله خالصي) و بلوار ولي عصر

شهرداری سرایان  در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شوراي اسلامی شهر سرایان به شماره 370 مورخ 26/03/1400 ، دو قطعه زمين با كاربري  مسكوني  واقع  در انتهاي خيابان نيلوفر (بلوار آيت الله خالصي) و بلوار ولي عصر را  برابر اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به فروش رساند  . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداری  16/04/1400 به واحد مالي شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس شهرداري سرایان و یا به سايت شهرداري سرایان www.sarayan.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند.

شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مزایده :


چاپ   ایمیل