آگهی تجدید مزایده فروش زمین خیابان نیلوفر

شهرداری سرایان  در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شوراي اسلامی شهر سرایان به شماره 713 مورخ 30/10/1400 ، يك قطعه زمين با كاربري  مسكوني  واقع  در خيابان نيلوفر را  برابر اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به فروش رساند  . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداری  06/04/1401 به واحد مالي شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس شهرداري سرایان و یا به سايت شهرداري سرایان www.sarayan.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری سرایان

 


چاپ   ایمیل