مزایده فروش کامیون فوتون

شهرداری سرایان در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 69 مورخه 18/2/1401نسبت به فروش یک دستگاه کامیون فوتون مدل 1395از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه مذکور تا مورخ 1/5/1401 جهت دریافت اسناد و تا مورخ 11/5/1401 جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

مزایده به صورت حضوری در مورخ 12/5/1401ساعت 9صبح در شهرداری سرایان به آدرس سرایان: میدان قدس برگزار خواهدشد.


چاپ   ایمیل