آگهی مزایده زمین در بلوار صنفی صنعتی

شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 218 مورخه 18/05/1401  نسبت به فروش يك قطعه زمين واقع در بلوار صنفي و صنعتي از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا پايان وقت اداري 23/07/1401 جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مدارك به سايت www.sarayan.ir يا به شهرداري سرايان واحد مالي مراجعه نمايند.

تاريخ بازگشايي اسناد مزايده: 24/07/ 1401 ساعت14:30

روابط عمومی شهرداری سرایان

دریافت اسناد مزایده


چاپ   ایمیل