مناقصه جمع آوری زباله شهری

شهرداری سرایان در نظر دارد جمع اوری روزانه زباله سطح شهر را از طریق مناقصه  واگذار نماید .

متقاضیان جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه بایستی به شهرداری سرایان مراجعه نمایند

روابط عمومی شهرداری سرایان


چاپ   ایمیل