تعرفه بهای خدمات

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرايان

 

رديف سال لينك دانلود
1 تعرفه خدمات سال 1400 دانلود
2 تعرفه خدمات سال1401 دانلود

 


چاپ   ایمیل