تعرفه بهای خدمات

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرايان

 

رديف سال لينك دانلود
1 تعرفه خدمات سال 1399 دانلود
2 تعرفه خدمات سال 1398 دانلود
3 تعرفه خدمات سال 1397 دانلود

 


چاپ   ایمیل