آگهی مزایده سه قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع دربلوار آیت الله خالصی

شهرداري سرایان درنظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شوراي اسلامی شهر سرایان سه قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع دربلوار آیت الله خالصی را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده کتبی به فروش رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز کاری تاپایان وقت اداری 99/06/11 به واحد مالي شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس شهرداري سرایان و یا به سايت شهرداري سرایان www.sarayan.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد ومدارک مزایده،درپاکت لاک ومهرشده به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمایند.

مشاهده اسناد


چاپ   ایمیل