آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری کلیه امورات آرامستان

 شهرداری سرایان به استناد مجوز شماره  311 مورخ 01/05/1399 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد کلیه امور مربوط به آرامستان را از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید.متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرح وظایف و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 01/09/1400 به واحد امور مالي و يا سايت sarayan.ir www.  شهرداری سرایان مراجعه نمایند.

شرایط مزایده


چاپ   ایمیل