آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین

آگهي  مزايده عمومي

 شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر به شماره 713 مورخه 30/10/1400   نسبت به فروش دو قطعه زمين واقع در بلوار خيابان نيلوفر از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند تا پايان وقت اداري 15/12/1400 جهت كسب اطلاعات بيشتر واحد مالی شهرداری سرایان مراجعه نمایند و برای دریافت مدارک لینک زیر را انتخاب فرمایید.

دریافت مدارک

 روابط عمومي شهرداري سرايان


چاپ   ایمیل