شهرداري سرایان درنظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شماره 13-1398 مورخه 1398/01/05 شوراي اسلامی شهر سرایان ضايعات فلزي و اموال منقول اسقاط خود را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده حضوری (حراج) به فروش رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پايان وقت اداري مورخ 1398/08/10    اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به بازدید اقدام نمایند.

دریافت اسناد مزایدهآگهي تجديد مناقصه عمومي
شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي و معاملاتي خود ومصوبه شماره 160 مورخ 28/03/1398 شوراي اسلامي شهر سرايان امورات خدماتي شامل رفت و روب و امورات فضاي سبز و رانندگي خودروهاي خدماتي و عمراني را بر اساس شرايط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را بصورت حجمي به شرکتهاي داراي صلاحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي بايست با مطالعه شرايط عمومي پيمان و شرايط ذيل پيشنهادات خود را در پاکت سر بسته در وقت مقرر به دبير خانه محرمانه شهرداري تحويل نمايند .

دریافت اسناد(آگهي مناقصه عموعي)
شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي و معاملاتي خود ومصوبه شماره 160 مورخ 28/03/1398 شوراي اسلامي شهر سرايان امورات خدماتي شامل رفت و روب و امورات فضاي سبز و رانندگي خودروهاي خدماتي و عمراني را بر اساس شرايط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را بصورت حجمي به شرکتهاي داراي صلاحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي بايست با مطالعه شرايط عمومي پيمان و شرايط ذيل پيشنهادات خود را در پاکت سر بسته در وقت مقرر به دبير خانه محرمانه شهرداري تحويل نمايند .

دانلود اسناد مناقصه

 شهرداري سرايان در نظر دارد به استنادماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري و مصوبه شوراي اسلامي شهر سرايان ،تعدادي از       واحد هاي تجاري شهرداري واقع در بلوار شهدا و بلوار صنفي صنعتي و نيز اجاره يك قطعه زمين جهت كارواش ماشين آلات سنگين  را برابر با اسناد و مدارک  از طريق مزايده كتبي به صورت رهن و اجاره واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداري  05/05/1398  مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و در مدت زمان تعيين شده نسبت به تحويل اسناد و مدارک مزايده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبيرخانه شهرداري   اقدام نمايند. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده ذکر گرديده است . 

اسناد مزایدهشهرداری سرایان در نظر دارد ضایعات فلزی و اموال منقول اسقاط را برابر اسناد و مدارک از طریق مزایده حضوری به فروش رساند،متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز کاری تا پایان وقت اداری مورخ 98/4/4 جهت دریافت اسناد و در مدت زمان تعیین شده نسبت به بازدید اقدام نماید.

اسناد مزایدهزیر مجموعه ها

نقشه سایت

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32904600-056

پست الکترونیک : info@sarayan.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز41
بازدید دیروز116
بازدید هفته644
بازدید ماه2134
کل بازدید27857

1398-07-27