شهرداری سرایان  در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شوراي اسلامی شهر سرایان ، سه قطعه زمين با كاربري  مسكوني  واقع  در بلوار آيت الله خالصي  را  برابر اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به فروش رساند  . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداری  04/10/1398 به واحد درآمد شهرداري به آدرس : سرایان - ميدان قدس شهرداري سرایان و یا به سايت شهرداري سرایان www.sarayan.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به تحویل اسناد و مدارک مزایده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نماید

دریافت اسناد
آگهي مزايده عمومي
شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد ماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري و مصوبه شوراي اسلامي شهر سرايان ، يك قطعه زمين با كاربري تجاري واقع در خيابان منا جنب مدرسه شهيد چمران و چهار قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در بلوار آيت الله خالصي را برابر اسناد و مدارک از طريق مزايده كتبي به فروش رساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداري 10/09/1398  مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و در مدت زمان تعيين شده نسبت به تحويل اسناد و مدارک مزايده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند.

دریافت اسناد

کروکیآگهي تجديد مناقصه عمومي
شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي و معاملاتي خود ومصوبه شماره 160 مورخ 28/03/1398 شوراي اسلامي شهر سرايان امورات خدماتي شامل رفت و روب و امورات فضاي سبز و رانندگي خودروهاي خدماتي و عمراني را بر اساس شرايط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را بصورت حجمي به شرکتهاي داراي صلاحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي بايست با مطالعه شرايط عمومي پيمان و شرايط ذيل پيشنهادات خود را در پاکت سر بسته در وقت مقرر به دبير خانه محرمانه شهرداري تحويل نمايند .

دریافت اسنادشهرداري سرایان درنظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شماره 13-1398 مورخه 1398/01/05 شوراي اسلامی شهر سرایان ضايعات فلزي و اموال منقول اسقاط خود را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده حضوری (حراج) به فروش رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پايان وقت اداري مورخ 1398/08/10    اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به بازدید اقدام نمایند.

دریافت اسناد مزایدهشهرداري سرايان در نظر دارد به استنادماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري و مصوبه شوراي اسلامي شهر سرايان ،تعدادي از       واحد هاي تجاري شهرداري واقع در بلوار شهدا و بلوار صنفي صنعتي و نيز اجاره يك قطعه زمين جهت كارواش ماشين آلات سنگين  را برابر با اسناد و مدارک  از طريق مزايده كتبي به صورت رهن و اجاره واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداري  05/05/1398  مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و در مدت زمان تعيين شده نسبت به تحويل اسناد و مدارک مزايده ،در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبيرخانه شهرداري   اقدام نمايند. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده ذکر گرديده است . 

اسناد مزایدهزیر مجموعه ها

نقشه سایت

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 30007807

تلفن شهرداری مرکز: 32904600-056

پست الکترونیک : info@sarayan.ir

آدرس : ايران خراسان جنوبی شهرستان سرایان

بازدید امروز85
بازدید دیروز121
بازدید هفته85
بازدید ماه4501
کل بازدید46930

1398-11-07