اولین جلسه کارگروه مهرومیراث شهرسرایان باحضوراعضای جلسه دردفتر شهردارسرایان برگزارگردید

اولین جلسه کارگروه مهرومیراث شهرسرایان باحضوراعضای جلسه دردفتر شهردارسرایان برگزارگردید .

دراین جلسه اهداف وبرنامه های کلی  این کارگروه بررسی وموضوعات قابل پیگیری براساس آیین نامه اجرایی کارگروه مهرومیراث واولویت های اجرایی آن مشخص گردید.