هرس سبز وفرم دهی درختان

هرس سبز وفرم دهی درختان بلوارشهدا دراین روزهای بهاری توسط نیروهای فضای سبز شهرداری سرایان