جلسه کارگروه ساماندهی حیوانات مزاحم شهرستان سرایان تشکیل شد.

تشریک مساعی بین سه شهرداری شهرستان راهکار برون رفت از معضل حیوانات مزاحم

جلسه کارگروه ساماندهی حیوانات مزاحم شهرستان سرایان در فرمانداری سرایان برگزار شد.با توجه به اینکه معضلات ناشی از جمعیت حیوانات مزاحم در بدو امر شهرداری ها ودهیاری ها را درگیر می نماید،اقدام همسو در این بخش پیش شرط عبور از مشکل حیوانات مزاحم است.

مطلبی پور شهردار سرایان و دبیر کارگروه ساماندهی حیوانات مزاحم گفت:تشریک مساعی بین شهرداری های سرایان،آیسک و سه قلعه راهکار برون رفت از معضل حیوانات مزاحم در شهرستان است و اقدامات قبلی را که شهرداری ها و دهیاری های شهرستان انجام داده اند کامل خواهد کرد . امید است مصوبات این جلسه گام موثری به جهت تامین خاطر شهروندان از بابت مشکلات ناشی از حیوانات مزاحم باشد.

روابط عمومی شهرداری سرایان