فراخوان طراحی المان های استقبال از بهار1403

روابط عمومی شهرداری سرایان برگزار می کند:

فراخوان طراحی المان ویژه استقبال از بهار1403

-المان های موقت و دائم

-نقاشی دیواری

-زیباسازی وپازپیرایی منظر

-نورپردازی و نورافشانی

-گل آرایی و فلاورباکس

زمینه های طرح:

  • همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت
  • رمضان ماه عبودیت
  • جشن ها و رسوم محلی در عید و سال نو
  • سایر زمینه های مرتبط

معیار وشاخص ها:

  • ایرانی و اسلامی بودن طرح
  • بدیع و غیرتکراری بودن طرح
  • ابعاد،جنس و هزینه ساخت

صاحبان طرح و ایده می توانند تا 15 دیماه 1402طرح های خود را به دبیرخانه فراخوان (واحد روابط عمومی ) شهرداری سرایان تحویل نمایند. طرح ها در نیمه دوم دیماه داوری و انتخاب خواهند شد.

روابط عمومی شهرداری سرایان