آماده سازی برای کاشت

آماده سازی و کاشت گل درپارک زعفرانیه سرایان توسط نیروهای فضای سبز شهرداری