آگهی مزایده عمومی (حراج)

شهرداری سرایان درنظر دارد به استنادماده 13 آئین نامه معاملات شهرداری ومصوبه شماره 210-1399 مورخه 1399/03/17 شورای اسلامی شهرسرایان یک دستگاه کامیون بنزLK1924 خود رابرابربااسناد ومدارک ازطریق مزایده حضوری (حراج) به فروش رساند.

متقاضیان می توانند ازتاریخ انتشارآگهی تاپایان وقت اداری مورخ 99/05/07 به امورمالی شهرداری ویا به سایت شهرداری سرایان WWW.SARAYAN.IR مراجعه واسناد مزایده را دریافت نمایند.

مشاهده اسناد مزایده


چاپ   ایمیل