آگهي تجدید فراخوان واگذاری زمین جهت کاشت زعفران

شهرداري سرايان در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلمي شهر سرايان مراحل كاشت ،داشت وبرداشت محصول زعفران واقع در زمينهاي محدوده جايگاه CNGو پارك پامجال را برابر با اسنادو مدارك از طريق مزايده كتبي واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 17روزكاري تا پايان وقت اداري 1399/04/05واحد درآمد شهرداري به آدرس : سرايان - ميدان قدس شهرداري سرايان و يا به سايت شهرداري سرايان .مراجعه و در مدت زمان تعيين شده نسبت به تحويل اسناد و مدارك در پاكت لك و مهر شده به واحددبيرخانه شهرداري به آدرس مذكور اقدام نمايند. ساير اطلعات و جزئيات در اسناد مزايده ذكر گرديده است .


مشاهده شرايط،اسناد و مدارك موردنياز مزايده


چاپ   ایمیل