فراخوان عمومی (مزایده زمین زعفران

شهرداری سرایان  در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامی شهر سرایانمراحل كاشت ،داشت ،برداشت محصول زعفران را در  5هکتار زمین  واقع در محدوده جايگاه CNG  ، برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي واگذار نماید.

دریافت اسناد


چاپ   ایمیل