آگهی تجديد مزایده عمومی

شهرداری سرایان  در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شوراي اسلامی شهر سرایان ، يك قطعه زمين با كاربري  مسكوني  واقع  در بلوار آيت الله خالصي  را  برابر اسناد و مدارک  از طریق مزایده كتبي به فروش رساند  . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 17 روز كاري تا پايان وقت اداری  1399/02/09 اسناد مزایده رادر پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به صورت محرمانه تحویلنمایند .

اسناد مزایده


چاپ   ایمیل