آگهی مزایده عمومی(حراج)

شهرداري سرایان درنظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه معاملات شهرداری و مصوبه شماره 220-1399 مورخه 1399/03/18 شوراي اسلامی شهر سرایان ضايعات اسقاط خود ( ورق و میلگرد) را برابر با اسناد و مدارک  از طریق مزایده حضوری (حراج) به فروش رساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پايان وقت اداري مورخ 1399/04/05

اسناد مزایده را دریافت و در مدت زمان تعیین شده نسبت به بازدید اموال مذکور اقدام نمایند.

برای مشاهده اسناد مزایده اینجا را کلیک نمایید.


چاپ   ایمیل