آگهي مزايده مستغلات شهرداري

شهرداری سرايان در نظر دارد به استنادماده 13آيين نامه معاملت شهرداري ومصوبه شوراي اسلامي شهر
سرايان ،تعدادي از واحد هاي تجاري شهرداري واقع در بلوار شهدا و بلوار صنفي صنعتي و نيز آلاچيق
وماشينهاي برقي پارك پامچال را برابر با اسناد و مدارك از طريق مزايده كتبي به صورت رهن و اجاره
واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 17روز كاري تا پايان وقت اداري
1399/04/05به واحد درآمد شهرداري مراجعه نمایند.

برای مشاهده اسناد مزایده اینجا را کلیک نمایید.


چاپ   ایمیل