در راستای ارتقاء زیبایی بصری، المان های شهری واقع در سطح شهر ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان، مهندس مطلبی پورشهردارسرایان بر ضرورت ساماندهی المان های موجود در سطح شهر تأکید کرد و گفت بازپیرایی و ساماندهی المان های نصب شده در میادین و معابر در دستور کار شهرداری سرایان  قرار دارد، چرا که وجود این المان ها در کنار ایجاد تغییر و تحول در سطح شهر و ایجاد دید بصری و چشم اندازمناسب، نشاط شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.
مهندس مطلبی پور بیان داشت:المان های شهری بعنوان یکی از رهیافت های سازنده شهرسازی پایدار به شمار می روند که در ارتقاء کیفیت محیط شهری حائز اهمیت می باشد که بدین علت ساماندهی وجابجایی، ترمیم و رنگ آمیزی المان (قائم ال محمد(عج)) ازمیدان شهدا به میدان ولیعصر(عج) منتقل وتوسط نیروهای اجرائی شهرداری درحال نصب می باشد. درادامه شهردارسرایان افزود: ساخت و نصب المان، آب نما و سایر امکانات از وظایف شهرداری در جهت زیبا سازی سطح شهر می باشد اما از مردم عزیز هم انتظار داریم تا در  حفظ و نگهداری این وسایل کوشا و با شهرداری همکاری نمایند.