کرونا ویروس

 

کرونا راشکست میدهیم 

 ضدعفونی وشستشوی مکانیزه خودروهای سبک در ورودی شهریکی دیگر ازاقدامات شهرداری سرایان درمقابله باویروس کرونا