ساماندهی ایستگاه غربالگری

ساماندهی ایستگاه غربالگری وکنترل ورودی شهر جهت پیشگیری ازانتقال ویروس کرونا توسط نیروهای شهرداری انجام شد.