تخریب درخیابان جانبازان

صبح امروز 99/02/07 ،اجرای عملیات بازگشایی خیابان جانبازان توسط نیروهای همیشه آماده شهرداری