چمن زنی درمیادین شهر

چمن زنی وعلف زدایی نیروهای فضای سبزدرمیادین سطح شهر

ازنگاه دوربین