کرونا = جلسه پرسش وپاسخ

دراین روزهای کرونایی شهردری سرایان به مناسبت روز شورا جلسه ی پرسش وپاسخ باهمشهریان خود برگزارکرداما نه حضوری بلکه به صورت آنلاین.

ازنگاه دوربین