بهسازی دربلوارولیعصر ادامه دارد

بهسازی عابر پیاده دربلوارولیعصر توسط نیروهای شهرداری سرایان