مبارزه باآفات

سم پاشی گل وگیاه جهت ازبین بردن آفات درمیدان وبلوارشهدا توسط نیروهای فضای سبز شهرداری