علف زدایی دربلوارها ومیادین شهر

پاکسازی علف های هرز درمبادین،بلوارهاوعابرپیاده