تخریب درخیابان جانبازان

بازگشایی خیابان جانبازان، یکی دیگراز اقدامات شهرداری