جذب یک دستگاه کمپرسی ده چرخ توسط شهرداری سرایان

بامساعدت استانداری خراسان جنوبی وپرداخت 40% کامل ماشین، به مبلغ  1600000000 (یک میلیاردو ششصد میلیون تومان ) نسبت به جذب یک دستگاه کمپرسی ده چرخ ،جهت ایجاد درآمد پایداراقدام شد.ضمن تشکرازاستاندارمحترم خراسان جنوبی ،معاونت عمرانی استانداری ودفترامورشهری وشوراها استانداری خراسان جنوبی.