دیدار شهردار محترم با مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی

دیدار شهردار محترم و شورای محترم شهر  و شهرستان بهمراه جمعی از معتمدین با مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی به جهت عرض تبریک و رفع موانع تولید در سال جهش تولید