برگزاری جلسه ای درخصوص طرح پلاک گزاری املاک شهرسرایان

جلسه هماهنگ شهرداری واداره پست سرایان درخصوص طرح پلاک گزاری املاک شهرسرایان باحضورکارشناسان مربوطه ازدو اداره درمحل دفترشهردارسرایان برگزارشد.

دراین جلسه راهکارهای اجرایی درجهت تسریع موضوع ،تهیه،تولید،ونصب پلاک بررسی وتصمیمات لازم گرفته شد.