المان انقلاب سنگ درمیدان قدس

نصب المان انقلاب سنگ درمیدان قدس

اقص ،ای قبله  اولامان هیچ گاه ازکالبد اندیشه مان جدانبوده ای ونخواهی شد.

امسال که نمی توانیم تنفرخود ازاسرائیل رابامشت های گره کرده درخیابان فریاد بزنیم ،سنگ های خود رابه آرمان مردمان فلسطین تقدیم می کنیم تادنیابداند روز قدس رافراموش نمی کنیم.