تعریض وبازگشایی خیابان میثم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرایان پروژه تعریض وبازگشایی درخیابان میثم درحال اجرا است.

ازنگاه دوربین