نصب بولارد برای استفاده ای ایمن از آب آنبار

به منظور تامین امنیت عابرین پیاده درزمان استفاده ازآب انباروعدم ورود موتورسیکلت به پیاده رو مقابل ( آب انبارحاج حسن آقا) درخیابان امام خمینی(ره) با نصب بولارد توسط نیروهای شهرداری ایمن سازی شد.