آغاز عملیات نماکاری مجتمع زمرد

اجرای راویس بندی نمای مجتمع تجاری زمرد توسط پیمانکارواحد عمران شهرداری سرایان